Bruksområder

For å bli med på å skape god dyrehelsestatistikk er det viktig at majoriteten av diagnostiserende smådyrveterinærer aktiverer registeret. Innrapportering av diagnoser skjer automatisk, Pyramidion aktiveres lett i journalsystemet og medfører ingen merarbeid for veterinæren. Pyramidion vil kunne gi oss og dere unik dyrehelseoversikt for våre kjæledyr. Det er viktig at flest mulig av landets klinikker/veterinærer tar dette i bruk! Prosjektet vil frembringe store mengder anonymisert dyrehelsedata. Pyramidion vil være et unikt verktøy innen veterinærmedisinsk forskning og dyrehelsestatistikk, med blant annet følgende bruksområder:

Sporing av sykdomsfrekvens i geografiske områder

 • Det kan være svært nyttig å se sykdomsforekomst hos en dyreart i geografiske områder blant annet i forbindelse med epidemier. Pyramidions systemer kan gi viktig informasjon angående dette.

Kartleggingsverktøy over sykdomsfrekvenshøsten 2019:

 • Pyramidion med innsamlede data vil gi oss økt kunnskap og oversikt over sykdommer i Norge for våre kjæledyr.

  – Systemene kan være verktøy for overvåkning av smittsomme sykdommer hos kjæledyr, basert på en normalforekomst i populasjonen. Eksempler på smittsomme sykdommer er magetarminfeksjoner og luftveisinfeksjoner. Vi ønsker å samarbeide med aktuelle myndigheter for å kunne være i forkant av eventuelle epidemier slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. Systemene muliggjør å selektere på geografi som også vil være nyttig i forbindelse med eventuelle epidemier.

  – Pyramidion vil kunne bidra med oversikt over zoonoser, sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker. Eksempler på dette er bakterieinfeksjoner som Salmonella, Campylobacter, E-coli,, ringorm og virusinfeksjoner.

  – Multiresistente bakterier er en trussel for både dyrehelse og folkehelse. I våre systemer ligger det til rette for at vi kan bidra til varsling og overvåkning av utvalgte multiresistente bakterier påvist hos kjæledyr.

Felles, uavhengig dyrehelseoversikt

 • Med vårt samarbeid med flere journalsystemleverandører og klinikker er det mulig å trekke ut anonymisert stordatainformasjon basert stilte diagnoser i klinikk. Dette vil være svært nyttig å kunne se kjæledyrpopulasjonen og sykdomsfrekvens under ett.
Frekvens av selekterte hjertesykdommer hos hund, filtrert på rase

Se sykdomstrender over tid

 • Store mengder anonymiserte dyrehelsedata kan brukes til å se sykdomstrender over tid. Økning av forekomst av en sykdom og i hvilken grad sammenlignet med tidligere år er kunnskap vi kan få via Pyramidions systemer. Dette kan hjelpe oss å forstå sammenhenger vi ikke tidligere hadde kunnskap om og bidrar til bedre dyrehelse, behandling og dyrevelferd.

 • Vi får en fremtidig mulighet til å gjøre kohortundersøkelser på dyrehelse som kan gi oss muligheter til å gjøre sannsynlighetsberegninger i forhold til et dyrs helse.

Verktøy for forskning

 • Det er stor interesse for Pyramidion som fremtidig forskningsdatabase. Vi kan selektere på spesifikk sykdomsfrekvens (eller en gruppe av sykdommer) over en gitt tidsperiode samt selektere på rase, alder og geografi. Diagnoseregisteret er bygget opp hierarkisk som gjør at vi kan trekke ut diagnosedata på et mindre spesifikt nivå, diagnosegrupper.

Komparative studier nasjonalt nivå mot regionalt nivå/klinikknivå

 • Våre samarbeidspartnere; klinikker/veterinærer vil kunne få bredere kunnskap om sykdomsforekomst på sin klinikk kontra nasjonal forekomst. Vi vil utarbeide rapporter til klinikker og klinikkjeder. Disse kan bidra til «benchmarking» mot region og definere satsningsområder for den enkelte klinikk/klinikkjede og veterinær.

Anonymiserte diagnosedata kan sammenstilles med andre
data i et gitt geografisk område

 • Finnes det en sammenheng mellom sykdommer hos folk og kjæledyr? Data som genereres kan brukes i komparative studier mellom kjæledyrhelse og folkehelse, eksempler på dette er kreftforekomst, bakterieinfeksjoner.

Overvåke sykdomsbildet tilknyttet avl og utvikling av nye
raser

 • Med Pyramidions systemer kan vi få frekvenser av arvelige sykdommer for ulike raser, basert på stilt diagnose i klinikk. Dette vil gi økt kunnskap om nasjonal forekomst av antatt arvelige sykdommer hos enkelte raser. Denne informasjonen kan brukes aktivt for målretta avl.

Dette for å kunne drive målrettet forebygging av sykdom. Når valide mengder diagnoser er samlet inn, vil vi utvikle rapporter til klinikker/kjeder fra innrapporterte diagnoser. Disse kan sammenlignes med regional/nasjonale dyrehelserapporter og i fremtiden nordisk/europeisk dyrehelsetilstand. Disse kan definere fokusområder for oss som jobber for friskere kjæledyr og god dyrevelferd.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg